Helvetia 

0
Lisa kaupu ainult 50 € eest ning posti- ja käitlustas on TASUTA!

Top >>

Toidulisandid

Üldtingimused

I ALGSÄTTED 

1.1. Nende üldtingimustega (edaspidi: üldtingimused) sätestatakse tingimused, vastavalt millele müüb äriühing Helvetia Direct Marketing, s.r.o., Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, rg-kood: 28400658, KMKR nr: CZ28400658 (edaspidi: müüja), füüsilistest isikutest tarbijatele kui ostjatele (edaspidi: ostja) kaupa eelkõige trükitud reklaamimaterjalide, oma veebisaidi, internetis avaldatavate pakkumiste ja aktiivse telemarketingi kaudu.

1.2. Müüja võib teatud juhtudel (tarnimise kiirendamine, täielik sortiment on laos olemas) kasutada tellimuse täitmiseks ka mõnd oma logistikapartnerit. Igal juhul kannab kliendi ees kogu vastutust (tellimuse täitmise ja toodete kvaliteedi eest, võimalike pretensioonide korral) alati müüja.

1.3. Tarbija all mõistetakse ostjat – füüsilist isikut, kes ei vii ostulepingut sõlmides ja täites läbi oma äri- või muud ettevõtlustegevust ega tegutse iseseisvalt kutsealal.

1.4. Nende üldtingimustega sätestatakse lepingupoolte, st müüja ja ostja vastastikused õigused ja kohustused, mis tekivad ostulepingu (edaspidi: ostuleping) sõlmimisel ühel üldtingimuste punktis 2.2. nimetatud viisidest.

1.5. Müüja ja ostja (tarbija) vahelistes õiguslikes suhetes, mis ei ole nendes üldtingimustes ega müüja ja ostja vahel sõlmitud lepingus sõnaselgelt sätestatud, lähtutakse Eesti seaduste vastavatest sätetest.

1.6. Üldtingimused moodustavad osa ostulepingust. Üldtingimuste ja ostulepingu vaheliste mis tahes lahknevuste korral on ülemuslik ostulepingu tekst. Ostuleping sõlmitakse ja koostatakse eesti keeles, samuti koostatakse eesti keeles ka üldtingimused.

1.7. Ostjad, kes tellivad kaupa veebisaidi www.helvetia.ee kaudu, väljendavad tellimuse saatmisega oma nõusolekut nende üldtingimustega. Ostjatele, kes tellivad muul viisil, on alati kättesaadavad lühendatud üldtingimused, kusjuures täielikus sõnastuses on need saadaval veebisaidil www.helvetia.ee, ning tellimuse saatmisega väljendavad nad oma nõusolekut nende üldtingimustega. Üldtingimused on iga müüja ja ostja vahel sõlmitud ostulepingu (tellimuse) osa.

1.8. Müüja hallatav veebipood veebisaidil www.helvetia.ee sisaldab müüja poolt müügiks pakutavaid kaupu, sealhulgas järgmist teavet:

a) toote nimi;

b) toote fotod; võib kasutada ka fotosid, mis võivad erineda näiteks tootepakendi värvist; toote vastavuse hindamiseks teatava pakkumisega on alati määrav pakkumise tekstiline kirjeldus;

c) pakkumise tekstiline kirjeldus;

d) toote spetsifikatsioon vastavalt selle olemusele;

e) toote hind - märgitakse alati lõpphinnana koos käibemaksuga ja kauba tagastuskuludena, kui seda kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalisel postimarsruudil tagastada. Kauba hind ei sisalda kauba kliendile transportimise maksumust, kui pakkumises pole märgitud teisiti, samas kui kauba müügipakkumine ja selle kauba hinnad jäävad kehtima kuni nende kuvamiseni veebiliideses.

1.9. Ostja teadvustab endale, et tema ja müüja vahelise suhte reguleerimisel loetakse kehtivaks neid üldtingimusi, mis kehtivad tellimuse saatmise hetkel. Müüjal on õigus üldtingimuste sõnastust muuta või täiendada, kuid mis tahes muudatused ei riiva neid õigusi ja kohustusi, mis on tekkinud üldtingimuste eelmise sõnastuse kehtivusajal.

II. OSTULEPINGU SÕLMIMINE

 2.1. Ostja vormistatud tellimuse müüjale kättetoimetamisega tekib müüja ja ostja vahel lepinguline suhe ning sõlmitakse ostuleping. Müüja jätab endale aga kauba suhtes omandiõiguse, st ostja saab kauba omanikuks alles selle hinna tasumise hetkel.

2.2. Ostja võib kaupa tellida järgmistel viisidel: 
a) tellimiskupongi täitmise ja saatmisega posti teel reklaamimaterjalis esitatud müüja aadressil, või skannituna e-kirja manuses esitatud e-posti aadressile; 
b) SMS-tellimuse vormistamise ja saatmisega esitatud SMSi saatmise numbrile; 
c) tellimisvormi täitmise ja saatmisega veebisaidil www.helvetia.ee; 
d) aktiivse telemarketingi teel, st ostja esitab tellimuse müüja initsiatiivil telefoni teel (sel juhul loetakse tellimust kätte toimetatuks kõne hetkel, ostja võib seda kinnitada kas e-posti, SMSi, posti või telefoni teel või tasumisega);
e) tellimuse esitamisega telefoni teel;
f) muul viisil, mida aktsepteerivad nii müüja kui ka ostja.

2.3. Tellimisvorm, kupong ja SMS sisaldavad ning telefoni teel esitatava tellimuse korral esitatakse eelkõige järgmisi andmeid: 
a) kauba andmed;
b) kauba hind ja selle tasumise viis;
c) andmed tellitud kauba soovitud kättetoimetamisviisi kohta;
d) teave kauba tarnimisega seotud kulude kohta
(edaspidi ühiselt: tellimus).

Lähtudes võimalikest kauba tellimise viisidest, loetakse tellimus tarnituks tellimiskupongi kättetoimetamise hetkel või täidetud tellimuse SMS-i kohaletoimetamisega või tellimisvormi kohaletoimetamisega aadressil www.helvetia.ee või telefonikõne teostumisega.

2.4. Kui ostuleping sõlmitakse aktiivse telemarketingi kaudu, teatab müüja ostjale põhilised andmed enda kohta ja kõne eesmärgi.

2.5. Kui tellimine toimub tellimisvormi saatmisega veebisaidil www.helvetia.ee, võimaldatakse ostjal enne vormi saatmist kontrollida ja muuta tellimusse sisestatud andmeid, et ostja saaks muuhulgas avastada ja parandada andmete tellimusse sisestamisel tekkinud vigu. Müüja peab tellimuses sisalduvaid andmeid õigeks. Müüja kinnitab viivitamatult tellimuse saamist ostjale e-posti teel ostja poolt tellimuses esitatud e-posti aadressil (edaspidi: ostja e-posti aadress).

2.6. Müüjal on sõltuvalt tellimuse iseloomust (kauba kogus, ostuhinna suurus, eeldatavad transpordikulud) alati õigus nõuda ostjalt tellimuse täiendavat kinnitamist (näiteks kirjalikult või telefoni teel).

2.7. Kuni kauba ostjale saatmiseni on ostjal õigus tellimus kas elektrooniliselt või telefoni teel tühistada. Tühistamist kinnitatakse e-kirja või telefoni teel.

2.8. Kõik müüja poolt mis tahes viisil esitatud kauba müügi pakkumised on mittesiduvad ning müüjal ei ole kohustust selle kauba kohta ostulepingut sõlmida.

2.9. Müüja e-pood sisaldab teavet kauba pakkimise ja tarnimisega seotud kulude kohta. Kaupluse veebiliideses märgitud teave kauba pakendamise ja tarnimisega seotud kulude kohta kehtib ainult juhtudel, kui kaup tarnitakse Eesti Vabariigi territooriumil.

2.10. Ostja nõustub ostulepingu sõlmimisel sidevahendite kasutamisega. Ostjal seoses ostulepingu sõlmimisega sidevahendite kasutamisel tekkinud kulud (internetiühenduse, telefonikõnede kulud) katab ostja ise.

2.11. Müüja hoiab ostulepingut elektroonilisel kujul. Ostjal on õigus nõuda müüjalt ostulepingu koopiat (või telefoni teel esitatud tellimuse salvestist) ning müüja on kohustatud tegema selle ostjale kättesaadavaks 30 päeva jooksul alates sellise nõude esitamisest. 

2.12. Müüja jätab endale õiguse tarnida kaup ostjale mis tahes värviga, millega ostja nõustub.

2.13. Seoses üldtingimuste artikliga 2.8 on müüjal õigus tellimus tühistada juhul, kui kaup on otsas või müüja ei saa muudel põhjustel täita ostulepingust tulenevaid kohustusi. Müüja on kohustatud ostjat sellisest asjaolust ilma põhjendamatu viivituseta teavitama ja tagastama juba tasutud ostuhinna.

2.14. Ostja kaebustega tegeleb müüja elektroonilise aadressi info.ee@helvetia-dm.com kaudu. Müüja saadab teabe ostja kaebuse lahendamise kohta ostja e-posti aadressile.

III. HIND JA MAKSETINGIMUSED

3.1. Iga kaubaliigi ostuhind on lõplik ning see on igale kaubaliigile üheselt määratud müüja pakkumises. Müügihind kehtib kuni varude läbimüümiseni, kui mõne kaubaliigi korral ei ole hinna kehtivus määratud muul viisil.

3.2. Tellimuse vormistamise ja saatmisega (või telefoni teel tellimisega) nõustub ostja sõnaselgelt pakutava hinnaga. Telefoni teel tellimisel väljendab ostja nõusolekut pakutava hinnaga kõne käigus.

3.3. Koos ostuhinnaga on ostja kohustatud tasuma müüjale kokkulepitud summas ka kauba pakkimise ja tarnimisega seotud kulud. Kui ei ole sõnaselgelt öeldud teisiti, mõistetakse edaspidi ostuhinna all ka kauba tarnimisega seotud kulusid.

3.4. Iga saadetisega on kaasas kauba ostuhinnaga maksekorraldus, mille ostja tasub esitatud maksetähtajaks müüja.

3.5. Kui ostja ei kasuta saadetise eest tasumiseks lisatud eeltäidetud postimaksekorraldust ja valib muu makseviisi (näiteks pangaülekande), on ostja kohustatud kasutama õigeid makse andmeid, st esitama õige summa, makse identifitseerimisandmed ja pangarekvisiidid. Müüja ei vastuta ostja võimaliku kahju eest, kui ostja esitab ülekande korral valed makseandmed.

3.6. Juhul kui ostja on kauba eest maksmise tähtaja mööda lasknud, saadab ettevõte ostjale ühe tasuta meeldetuletuskirja, et anda ostjale võimalus kujunenud olukorra lahendamiseks (kas saadetise eest tasudes, tagastades saadetise ettevõttele või esitades saadetise kahjustumise või kaotsimineku korral posti teel ettevõttele kaebuskaebuse). Kui ostja pärast esimest meeldetuletust olukorda ei lahenda, on ettevõttel õigus saata teine meeldetuletus ning nõuda kahe meeldetuletuskirja saatmise eest ostjalt hüvitist kokku suuruses viis eurot (ühekordne tasu iga tellimuse/ostu-müügilepingu kohta) ning arvestada võlgnevuse summalt võlaõigusseaduses ettenähtud viivist. Juhul kui ostja ei ole likvideerinud oma võlgnevust ettevõtte ees peale teise meeldetuletuse saatmist, on ettevõttel õigus ostjaga sõlmitud leping üles öelda ning anda nõue ostja vastu üle võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule.
Pärast lepingu ülesütlemist, kuni nõude üleandmiseni võlgade sissenõudmisega tegelevale äriühingule, võib ettevõte nõuda ostjalt esimese tasulise meeldetuletuskirja eest hüvitist kuni 15 eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5 eurot.

3.7. Müüja ei vastuta reklaamimaterjalis ja internetis esineda võivate (trüki)vigade eest.

3.8. Kui nii sätestavad üldised siduvad õigusnormid või ostja soovi korral väljastab müüja ostjale maksudokumendi - arve - ostulepingu alusel tehtud maksete kohta. Maksudokument edastatakse koos kaubaga või elektrooniliselt ostja e-postile. Müüja on käibemaksu maksja.

3.9. Müüja poolt ostjale pakutavaid allahindlusi kauba hinnas ei saa omavahel kombineerida.

3.10. Kaup jääb kuni täieliku tasumise ja tasu kättesaamiseni müüja omandisse, kuid asjal kahju tekkimise risk läheb kauba kättesaamisel üle ostjale.

IV KAUBA TARNIMINE

4.1. Müüja tarnib kauba ostjale tema määratud aadressil Eesti Posti (Omniva) või muu volitatud kättetoimetaja kaudu. Kataloogist tellimisel tarnitakse kaup ostjale tavaliselt ühe kuni kahe nädala jooksul alates tellimuse kättesaamisest. Regulaarse saatmise tellimisel tarnitakse esimene saadetis ostjale 1–3 nädala jooksul alates ostja tellimuse kättesaamisest ning pärast seda saadab müüja ostjale iga kolme nädala tagant regulaarse kaubasaadetise, kuni ostja lõpetab lepingu.

4.2. Ostja kohustub tegema kauba vedamisel, kättetoimetamisel ja tarnimisel vajalikku koostööd, eelkõige esitama täieliku ja õige aadressi ning olema kohal saadetise kättesaamiseks. Võimalikud kulud, mis müüjal tekivad ostja poolt nende kohustuste rikkumisel (seoses korduva tarnimisega), hüvitab ostja.

4.3. Kui kauba toimetab ostjale kätte vedaja, on ostja kohustatud kontrollima, et kauba pakend ei ole kahjustatud, ning teatama vedajale kõigist võimalikest vigadest. Ostja ei ole kohustatud võtma vedajalt vastu kaupa, mille kahjustunud pakend näitab lubamatut avamist. Ostja kinnitab saadetise rikkumatust oma allkirjaga saatelehel, kusjuures hilisemaid pretensioone rikutud pakendi kohta vastu ei võeta.

V LEPINGUST TAGANEMINE

5.1. Ostjal on õigus ostulepingust taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest või kauba viimase tarne vastuvõtmisest juhul, kui ostulepingu alusel tarnitakse mitut liiki kaupa või kui kaup koosneb mitmest osast. Kui ostulepingu alusel toimub kauba regulaarne tarnimine, kehtib neljateistkümne (14) päeva pikkune tähtaeg alates esimese kaubatarne vastuvõtmise päevast.

5.2. Standardvormi lepingust taganemiseks saab alla laadida meie veebisaidilt (www.helvetia.ee/wa), kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik. Kirjalik lepingust taganemise teade peab sisaldama ostja ees- ja perekonnanime, elukoha aadressi, telefoni või e-posti aadressi, kauba andmeid ning kauba tellimise ja kättesaamise kuupäeva. See tuleb saata müüja klienditeenindusele e-postiga aadressil info.ee@helvetia-dm.com või postiga aadressil Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa, 75306, Nimekast 7150. Sellel aadressil toimub ka kauba tagastamine. Lepingust taganemise teate saamisel kinnitab müüja ilma liigse viivituseta selle kättesaamist ning võtab seejärel ostjaga ühendust, et leppida kokku edasine toimimine. Kogu protsessi kiirendamiseks ja lihtsustamiseks soovitame teil taganeda lepingust meie klienditeeninduse telefonil: 616 07 00 (E-R 8:00-18:00, L 9:00-16:00).

Ettevõttel on õigus lõpetada ostjale kaubasaadetiste saatmine ja leping üles öelda, kui ostja ei tasu kauba eest ka peale teise meeldetuletuskirja saamist. Lepingu ülesütlemisest teatab ettevõte ostjale teatega ostja viimases tellimuses märgitud postiaadressil või e-postiaadressil.  

5.3. Ostja teadvustab endale, et lisaks muudele juhtudele ei saa taganeda ostulepingust sellise kauba tarnimise kohta, mis on kohandatud vastavalt ostja soovile või tema isiku jaoks, ostulepingust kiiresti rikneva või pärast tarnimist pöördumatult teise kaubaga segatud kauba tarnimise kohta ega ostulepingust suletud pakendis kauba tarnimise kohta, mille tarbija on pakendist välja võtnud ja mida ei ole hügieenilistel põhjustel võimalik tagastada.

5.4. Lepingust taganemisel tühistatakse ostuleping algusest peale, kusjuures ostja on kohustatud kauba saatma või andma müüjale üle 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates lepingust taganemisest. Loetakse, et tähtajast on kinni peetud, kui ostja paneb kauba teele enne 14 päeva möödumist. Kui ostja taganeb ostulepingust, hüvitab ostja kauba müüjale tagastamisega seotud kulud, seda ka juhul, kui kaupa ei ole oma iseloomu tõttu võimalik tavalisel viisil posti teel tagastada. Kaup tuleb müüjale tagastada kahjustamata ja kulumata kujul ning võimalusel originaalpakendis. Ostjal ei ole õigust müüjale kaupu tagastada lunasaadetistena. Kui ostja seda teeb, on müüjal õigus keelduda lunasaadetise vastuvõtmisest või vähendada summat, mille müüja on kohustatud ostjale tellimuse tühistamisel tagasi maksma, vähendades seda lunasaadetise ja muude seonduvate kulude võrra.

5.5. Müüja on kohustatud neljateistkümne (14) päeva jooksul alates kauba tagastamisest tagastatud kauba üle vaatama, eelkõige selle tuvastamiseks, ega tagastatud kaup ei ole kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud. Kui ostja poolt tagastatud kaup on kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud ja kauba väärtus on seetõttu vähenenud, tekib müüjal ostja suhtes õigus talle sellega põhjustatud kahju hüvitamisele, juhul kui kauba väärtus vähenes kaubaga muul viisil toimimise tõttu, kui see on vajalik kauba iseloomu ja omadusi arvestades. Müüjal on õigus tekkinud kahju hüvitis ostjale tagastatavast ostuhinnast lahutada.

5.6. Kui ostja taganeb lepingust, on müüja kohustatud tagastama talle ilma liigse viivituseta, neljateistkümne päeva jooksul alates lepingust taganemisest kogu raha, sealhulgas tarnekulud, mille ta on ostjalt ostulepingu alusel saanud. Müüja tagastab ostjale raha ülekandega pangakontole. Kui ostja tasus kauba eest muul viisil kui ülekandega kontole ja ta ei nõustu raha kontole tagastamisega, teatab ta lepingust taganemise teates, et soovib raha saatmist samal viisil, nagu toimus kauba eest tasumine. Kui ostja valis muu kui kõige odavama müüja poolt pakutava kauba tarnimise viisi, tagastab müüja ostjale kauba tarnekulud summas, mis vastab kõige odavamale pakutavale kauba tarnimise viisile.

5.7. Ostja teatab ostulepingust taganemise teates pangakonto numbri, kuhu tuleb talle tagastada ostuhind. Kui ostja ei nõustu raha ülekandmisega pangakontole, teatab ta sellest ostulepingust taganemise teates koos aadressiga, millele ostuhind tagastatakse rahakaardiga. Ostuhinna rahakaardiga tagastamisel kehtib Eesti Posti (Omniva) hinnakirjas olev tasu, mille võrra vähendab müüja ostjale tagastatavat raha.

5.8. Kui ostja taganeb ostulepingust, ei ole müüja kohustatud tagastama saadud raha ostjale enne, kui ostja on kauba müüjale üle andnud või tõestanud, et on kauba müüjale ära saatnud.

5.9. Ostja vastutab müüja ees ainult selle kauba väärtuse vähenemise eest, mis on tekkinud kaubaga muul viisil toimimise tõttu, kui see on vajalik kauba iseloomu ja omadusi arvestades. Kui tagastatud kaup on vastuolus eelmise lausega kahjustatud, kulunud või osaliselt tarbitud, tekib müüjal ostja suhtes õigus talle sellega põhjustatud kahju hüvitamisele. Müüjal on õigus tekkinud kahju hüvitis ostjale tagastatavast ostuhinnast lahutada.

5.10. Regulaarse saatmise tühistamisel pöördub ostja müüja poole eelistatult telefonil 616 07 00 (esmaspäevast reedeni kell 8–17), et saada aktuaalset teavet saadetiste seisundi kohta. Loomulikult võib kasutada ka e-posti või tavalist postiaadressi, mis on jaotises Kontakt. Regulaarsete saadetiste saatmise tingimused on aadressil Eegulaarsed saadetised.

5.11. Igasuguste kahtluste välistamiseks sätestatakse, et nende üldtingimuste punkt 5.9. on nende üldtingimuste punkti 6.7. suhtes ülemuslik.

VI VASTUTUS PUUDUSE EEST 

6.1. Müüja vastutab ostja ees selle eest, et kaup on kättesaamisel puudusteta. Eelkõige vastutab müüja ostja ees selle eest, et ajal, mil ostja kauba üle võtab:
a) on kaubal need omadused, mille pooled on kokku leppinud, ning kui kokkulepe puudub, siis sellised omadused, mida müüja või tootja on kirjeldanud või ostja eeldas, arvestades kauba iseloomu ja nende tehtud reklaami;
b) sobib kaup eesmärgiks, mida müüja selle kasutamise kohta esitab või milleks seda liiki kaupa tavaliselt kasutatakse;
c) kaup vastab kvaliteedi või valmistuse poolest kokku lepitud näidisele või mudelile, kui kvaliteet või valmistus määrati kindlaks vastavalt kokku lepitud näidisele või mudelile;
d) kaup on vastavas koguses, mõõtmete või massiga;
e) kaup vastab õigusaktide nõuetele.

6.2. Ostja pretensiooni esitamise õiguse aluseks on puudus, mis on kaubal kahju tekkimise riski ostjale üleminemisel (kauba kättesaamisel), isegi kui see ilmneb alles hiljem. Ostja pretensiooni õiguse esitamise aluseks on ka hiljem tekkinud puudus, mille müüja on põhjustanud oma kohustuse rikkumisega. Kui puudus ilmneb kuue kuu jooksul alates kättesaamisest, loetakse, et kaup oli puudusega juba kättesaamisel.

6.3. Kui puudusega kaup tähendab lepingu olulist rikkumist, on ostjal õigus:
a) puuduse kõrvaldamisele uue, puuduseta kauba tarnimise või puuduva kauba tarnimisega;
b) puuduse kõrvaldamisele kauba parandamisega;
c) proportsionaalsele allahindlusele kauba ostuhinnast;
d) lepingust taganeda.

6.4. Ostja teatab müüjale, millist õigust ta soovib kasutada, kas puudusest teatamisel või siis ilma liigse viivituseta pärast seda. Ostja ei või oma valikut ilma müüja nõusolekuta muuta; see ei kehti, kui ostja soovib kauba parandamist, kuid see osutub võimatuks. Kui müüja ei kõrvalda puudust mõistliku aja jooksul või teatab ostjale, et ta ei kõrvalda puudust, võib ostja nõuda puuduse kõrvaldamise asemel proportsionaalset allahindlust kauba ostuhinnast või lepingust taganeda. Kui ostja ei vali oma õigust õigeaegselt, on tal õigused vastavalt punktile 6.5.

6.5. Kui puudusega kaup tähendab lepingu ebaolulist rikkumist, on ostjal õigus puuduse kõrvaldamisele või proportsionaalsele allahindlusele kauba ostuhinnast. Kui ostja ei kasuta õigust proportsionaalsele allahindlusele kauba ostuhinnast ega tagane lepingust, võib müüja tarnida puuduva või kõrvaldada õigusliku puuduse. Muud puudused võib müüja kõrvaldada vastavalt oma äranägemisele kas kauba parandamise või uue asja tarnimisega; see valik ei tohi põhjustada ostjale ebaproportsionaalseid kulusid. Kui müüja ei kõrvalda kauba puudust õigeaegselt või keeldub sellest, võib ostja nõuda allahindlust ostuhinnast või lepingust taganeda. Ostja ei või oma valikut ilma müüja nõusolekuta muuta.

6.6. Uue kauba tarnimisel tagastab ostja müüjale tema kuludega algselt tarnitud kauba, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

6.7. Ostja ei või lepingust taganeda ega nõuda uue kauba tarnimist, kui ta ei saa tagastada kaupa selles seisundis, milles ta selle sai. See ei kehti, kui:
a) seisund muutus ülevaatuse tagajärjel, mille eesmärk oli kauba puuduse tuvastamine;
b) kui ostja kasutas kaupa veel enne puuduse avastamist;
c) kui ostja ei ole põhjustanud kauba muutumatus seisundis tagastamise võimatust oma tegevuse või tegevusetusega;
d) kui ostja on kauba veel enne puuduse avastamist ära müünud, tarbinud või muutnud seda tavapärase kasutamise käigus; kui see on nii juhtunud ainult osaliselt, tagastab ostja müüjale selle, mida ta veel tagastada saab, ning annab müüjale hüvitist selles ulatuses, milles ta sai kauba kasutamisest kasu.

6.8. Kui kaubal puuduvad punktis 6.1. sätestatud omadused, võib ostja nõuda uue, puudusteta kauba tarnimist, kui see ei ole puuduse iseloomu arvestades ebaproportsionaalne, aga kui puudus puudutab ainult kauba osa, võib ostja nõuda ainult osa väljavahetamist; kui see ei ole võimalik, võib ta lepingust taganeda. Kui see on aga puuduse iseloomu tõttu ebaproportsionaalne, eriti siis, kui puuduse saab kõrvaldada ilma liigse viivituseta, on ostjal õigus puuduse tasuta kõrvaldamisele.

6.9. Õigus uue kauba tarnimisele või osa väljavahetamisele on ostjal ka kõrvaldatava puuduse korral, kui ta ei saa kaupa normaalselt kasutada, kuna puudus esineb pärast parandamist korduvalt või puudusi on suurem arv. Sellisel juhul on ostjal ka õigus lepingust taganeda.

6.10. Kui ostja ei tagane lepingust ega kasuta õigust uue, puudusteta kauba tarnimisele, selle osa väljavahetamisele või kauba parandamisele, võib ta nõuda proportsionaalset hinnasoodustust. Ostjal on õigus proportsionaalsele hinnasoodustusele ka siis, kui müüja ei saa tarnida talle uut, ilma puudusteta kaupa, selle osa välja vahetada või kaupa parandada, samuti juhul, kui müüja ei lahenda pretensiooni mõistliku aja jooksul või kui pretensiooni lahendamine põhjustaks tarbijale märkimisväärseid raskusi.

6.11. Ostjal on õigus esitada pretensioon puuduse kohta, mis tekib kaubal kahekümne nelja kuu jooksul alates kättesaamisest. Kui müüdaval kaubal, selle pakendil, kaubale lisatud kasutusjuhendis või reklaamis on kooskõlas teiste õigusaktidega esitatud kauba kasutusaeg, siis loetakse, et kaup on kindlaks määratud aja jooksul kõlblik tavapärasel eesmärgil kasutamiseks või säilitab tavapärased omadused (kvaliteedigarantii).

6.12. Garantiiaeg hakkab jooksma alates kauba ostjale üleandmisest; kui kaup vastavalt ostulepingule saadeti, siis hakkab see jooksma alates kauba saabumisest tellimuses määratud kohta.

6.13. Kui ostja avastab kauba kättesaamisel puudused, peab ta neist müüjale alati teatama kirjalikult tähitud kirja teel või elektrooniliselt müüja e-posti aadressil ilmse liigset viivituseta, 3 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

6.14. Kui ostja seda nõuab, kinnitab müüja talle kirjalikult, millises ulatuses ja millise aja jooksul kehtivad müüja kohustused puuduse esinemisel. Kinnituses esitab ta oma nime, juriidilise aadressi ja identifitseerimisandmed, vajadusel ka muud andmed, mis on vajalikud tema isiku kindlaks tegemiseks. Kui ostja kasutab pretensiooni esitamise õigust, kinnitab teine pool talle kirjalikus vormis, millal ta seda õigust kasutas, samuti kauba parandamist ja selle kestust.

6.15. Tellimuse tagastamisel tuleb kaup alati korralikult ja õigesti pakkida. Kauba kahjustumisel saatjale tagasi vedamisel ei pruugita pretensiooni või lepingust taganemist tunnustada täies ulatuses.

6.16. Pretensiooni lahendamisest teavitatakse ostjat elektrooniliselt, telefoni teel või kirjalikult 30 päeva jooksul alates selle vastuvõtmisest.

VII. ISIKUANDMETE KAITSE

7.1. Ostja teatab kauba tellimisel müüjale oma isikuandmed. Isikuandmed on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprill 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (edaspidi: GDPR) artiklile 13 igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (kliendi) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Esitatud isikuandmete vastutav töötleja on müüja, kes kogub ja valdab isikuandmeid ning vastutab nende korrektse ja seadusliku töötlemise eest.
Ostulepingu sõlmimiseks ja täitmiseks teatab ostja müüjale oma nime, elukoha, telefoni ja e-posti aadressi (edaspidi: isikuandmed). Ostja nimi ja elukoha aadress teatatakse ostulepingu sõlmimiseks, kauba kättetoimetamiseks ja raamatupidamisdokumendi väljastamiseks. Telefon ja e-posti aadress teatatakse selleks, et ostjaga saaks ühendust võtta tema teavitamiseks ostulepingu täitmise kohta. Ostja isikuandmete töötlemine neil eesmärkidel ei nõua vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile b ostja nõusolekut, kuna nende töötlemine on vajalik ostjaga sõlmitud lepingu täitmiseks.

7.2. Lisaks isikuandmete töötlemisele tellimuse ning müüja ja ostja vahel sõlmitud ostulepingust tulenevate kohustuste täitmiseks kasutab müüja isikuandmeid, täpsemalt ees- ja perekonnanime, aadressi, telefoni ja e-posti aadressi turunduslikel eesmärkidel – enda ja teiste äriühingute toodete ja teenuste pakkumiseks, sealhulgas teabe saatmiseks korraldatavate kampaaniate, tootjate ja muude tegevuste kohta, samuti kaubanduslike teadaannete saatmiseks elektrooniliste vahendite kaudu kooskõlas kehtivate Eesti seadustega.

Nõusoleku isikuandmete töötlemisega turunduseesmärkidel annab ostja eraldi ning seda müüja või ostja telefonikõne käigus või müüja veebiliidese kaudu, e-kirjaga, SMSiga või kirja teel. GDPRi artiklis 12 sätestatud teave on ostjale kättesaadav www.helvetia.ee/ou või e-posti teel aadressil, mille ostja teatab müüjale sel eesmärgil telefonikõne käigus või millelt ostja on saatnud nõusoleku isikuandmete töötlemisega.

7.3. Müüja kinnitab, et kõik isikuandmed on konfidentsiaalsed, neid kasutatakse ainult kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks ja turunduskampaaniate läbiviimiseks ning neid ei avalikustata ega edastata muidu kolmandatele isikutele jne, välja arvatud vajadusel müüja nõuete juriidilisel teel esitamise järele, kui põhjus on tema õiguste ja õigustatud huvide kaitse, ning välja arvatud isikuandmete edastamisel volitatud töötlejatele kauba kättetoimetamiseks ja maksete tasumiseks või siis turunduskampaaniate läbiviimiseks, kui ostja on andnud isikuandmete selliseks kasutamiseks nõusoleku, ning seda muuhulgas järgmistele äriühingutele: salesforce.com EMEA Limited, Jan Pavel, Ing. Václav Kovalčík, Ing. Radka Šebková, Ing. Jiří Maroušek, Difference Makers s.r.o., blue-infinity s.r.o., ThinLine s.r.o., OneSolution s.r.o., Apex Computer s.r.o., Creditreform Eesti OU, Lindorff  Eesti AS, Nevven a.s., Intermailer OÜ, AS Eesti Post (Omniva), GTS OÜ, Müügimeistrite AS, Kontaktikeskus OÜ, Müügipartner OÜ). Müüja poolt volitatud töötlejale edastatud andmeid töödeldakse ainult vastavalt müüja juhistele ja lepingule, mis on sõlmitud kooskõlas GDPRi artikliga 28. Üksikasjalikud andmed volitatud töötlejate kohta, st kellele on isikuandmed edastatud, teatab müüja ostjale taotluse alusel, mis on saadetud e-posti aadressil info.ee@helvetia-dm.com
Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Liidu territooriumil ning seda eespool nimetatud volitatud töötlejate vahendusel.
Kõik osalevad subjektid toimivad nii, et ei riivataks ostja õigusi, eelkõige õigust inimväärikusele ja kaitsele lubamatu sekkumise eest ostja era- ja isiklikku ellu. Ostja poolt vabatahtlikult esitatavaid isikuandmeid kogutakse, töödeldakse ja säilitatakse kooskõlas kehtivate Eesti Vabariigi seadustega, eelkõige isikuandmete kaitse seadusega kehtivas sõnastuses ja GDPRiga.

7.4. Ostja nõustub nn küpsiste salvestamisega tema arvutisse. Kui veebisaidil on võimalik osta ja müüja ostulepingust tulenevaid kohustusi täita ilma küpsiste salvestamiseta ostja arvutisse, võib ostja vastavalt eelmisele lausele antud nõusoleku alati tühistada.

7.5. Ostja võib alati tagasi võtta oma nõusoleku isikuandmete töötlemisega mis tahes eespool nimetatud eesmärkidel. Nõusoleku tagasivõtmise võimalikult kiireks menetlemiseks tuleb seda ostja poolt teha ühel järgmistest viisidest:
a) kirjalikult klienditeeninduse kontaktaadressil: Helvetia Apotheke, Rukki tee 7, Lehmja küla, Harjumaa, 75306, Nimekast 7150;
b) e-posti teel aadressil: info.ee@helvetia-dm.com;
c) telefoni teel numbril: 616 07 00

7.6. Ostjal on õigus saada kinnitus, kas tema isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning kui töödeldakse, on tal õigus tutvuda nende isikuandmetega, nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist või tema nõudmistega vastuolus oleva olukorra kõrvaldamist (isikuandmete blokeerimist, täiendamist, kustutamist jm). Kui ostja ei ole müüja tegevusega rahul või tal on kahtlusi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide täitmise osas, on ostjal õigus pöörduda otse Andmekaitse Inspektsiooni poole. See ei riiva ostja muid isikuandmete kaitse seadusest (kehtivas sõnastuses) ja GDPRist tulenevaid õigusi.
Müüja on valmis esitama ostja soovil kirjalikult üksikasjalikku teavet nende õiguste kasutamise võimaluste kohta.

7.7. Isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt 5 aastat alates nende esitamisest, kui neid peaks minema vaja ostja poolt pretensiooni esitamise korral selle õiguse 3-aastase kehtivusaja jooksul, 2 aastat on varuks selleks puhuks, kui ostja esitab müüja kohta kaebuse kohtule või algatab menetluse Tarbijakaitseametis.

7.8. Isikuandmete kaitse valdkonna üle peab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon. Tarbijakaitseamet peab piiratud ulatuses muuhulgas järelevalvet tarbijakaitseseaduse, kehtivas sõnastuses, täitmise üle.

VIII. VAIDLUSE KOHTUVÄLINE LAHENDAMINE 

8.1. Igal ostjal – tarbijal – on õigus müüjaga sõlmitud ostulepingust tuleneva tarbijavaidluse (edaspidi: vaidlus) kohtuvälisele lahendamisele.

8.2. Vaidluse lahendamiseks pädev asutus on Tarbijakaitseamet, mille veebiaadress on www.tarbijakaitseamet.ee. Ostjal on õigus esitada müüja vastu kaebus Tarbijakaitseametile, kasutades viimase veebilehel olevaid kontaktandmeid ja standardvorme – www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

Müüja ja ostja vaheliste ostulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks võib kasutada vaidluste veebipõhise lahendamise platvormi, mis asub aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr
Enne vaidluse kohtuvälist lahendamist soovitab müüja ostjal tekkinud olukorra lahendamiseks kasutada kõigepealt müüja kontakte või siis pöörduda rahulolematuse korral lahendusega otse äriühingu ombudsmani poole (ombudsman@helvetia-dm.com).

8.3. Vaidluse kohtuvälist lahendamist alustatakse kliendi avalduse alusel, mida kliendil on õigus esitada ühe aasta jooksul alates päevast, mil ta kasutas esimest korda oma vaidluse esemeks olevat õigust.

8.4. Muu teave vaidluse lahendamise algatamise avaldusele esitatavate nõuete ja menetluse viisi kohta sisaldub tarbijakaitseseaduses.

IX LÕPPSÄTTED

9.1. Need üldtingimused jõustuvad 1. juulist 2021.

9.2. Müüja jätab endale õiguse neid üldtingimusi muuta ja täiendada. Võimalikud üldtingimuste muudatused ja täiendused ei kehti juba varem sõlmitud ostulepingute korral.
 
 

  © 2010-2021 Helvetia Apotheke